تصویر موجود نیست

وحید مرادی

1

آهنگهای وحید مرادی

وحید مرادییار جنگیم

یار جنگی من شلوار پلنگی من