تصویر موجود نیست

جی دال

4

آهنگهای جی دال

عرفان و جی دال۱۴۰۰

دانلود آهنگ ۱۴۰۰ عرفان

عرفان، جی‌دال و Alfahillمی‌گیرم روت

دانلود آهنگ می‌گیرم روت عرفان، جی‌دال و Alfahill

جی دال و مدگلرویاها

دانلود آهنگ رویاها جی دال و مدگل

جی دالتو رو می‌خوام

دانلود آهنگ تو رو می‌خوام جی دال